สมัครร่วมงาน

นำเข้าสินค้าจีนมาขายผ่านเว็บ Taobao
ขั้นที่ 1 กรุณาเลือกรอบวัน-เวลาที่ต้องการ
ขั้นที่ 2 กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วน